Kurumsal Pratiklerimiz
 • Ceza Hukuku

  Ceza soruşturması ve kovuşturması konusunda yüksek deneyime sahip olan Büromuz, başta iş ve ticari ilişkilerden, kamu ihalelerine ilişkin işlemlerden, şirket ve dernek yöneticiliğinden, vergi ve gümrük işlemlerinden, spor kulübü yöneticiliği ve sporda şiddet ve şike iddialarından, elektronik yayıncılıktan, telekomünikasyon altyapısı işletmeciliğinden ve e-ticaret ve sermaye piyasasında yapılan işlemlerinden kaynaklanan, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve dava konularında müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

  Büromuza bağlı çalışan avukatlar, devlete bağlı idare ya da bağımsız düzenleme ve denetleme kurulları tarafından verilen faaliyet men-i, ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması hususlarında da hizmet vermektedirler.

 • Ticaret Hukuku

  Ç&Ç Hukuk Bürosu; sözleşmelerin taslak, müzakere ve sonuç aşamalarına ilişkin gerekli olan bütün hukuki desteği sağlamaktadır.

  Enerji alım/satım ve kapasite devri sözleşmeleri
  Ortaklık sözleşmeleri
  Sigorta sözleşmeleri
  Lisans sözleşmeleri
  İş sözleşmeleri
  İnşaat sözleşmeleri
  Acentelik sözleşmeleri
  Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
  Bayilik sözleşmeleri
  Satın alma ve alım/satım sözleşmeleri

  ve bunlar dışında kalan diğer sözleşme tipleri için de gerekli bütün hukuki desteği ve danışmanlığı sunmaktayız.

 • İade ve Vergi Hukuku

  İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması Hukuk Devleti olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk Devleti olmanın gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir.

  İdarenin yaptırım gücünün ağır sonuçlara ve telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunma hakkı bulması büyük önem taşımaktadır. Ç&Ç Hukuk Bürosu olarak; hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare Hukuku konusunda uzman hukukçularımızdan oluşan departmanımızla müvekkillerimizin hizmetindeyiz. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır; Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
  İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları
  İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları
  İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
  İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları
  İdari sözleşmelerden doğan davalar

  Verginin herkes için olması, uygulama alanının genişliği, vergisel düzenlemelerin sıklıkla değişikliğe uğraması gibi nedenlerle özellikle son yıllarda Devlet ve mükellef arasında vergi uyuşmazlıklarının sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda kimi zaman mükellefler gerekli ve yeterli özeni göstermeyerek Devleti zarara uğratırken, kimi zaman da Devlet hatalı ve hukuka aykırı olacak şekilde mükellef aleyhine idari işlem tesis edebilmektedir. Hukuk Büromuz, vergi hukuku alanında deneyimli ve uzman kadrosuyla, Devlet ve mükellef arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillere danışmanlık hizmeti vermekte ve bu çerçevede vergisel uyuşmazlıkların idari ve hukuki aşamada çözümü için yol göstermektedir. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca;

  Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
  Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
  Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü
  Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
  Vergi suç ve cezaları
  Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
  Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık
  Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında gerçek ve tüzel kişi müvekkillere;

  hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Vergi hukukunun ve dolayısıyla mevzuatının yapısı ve usulü dikkate alınarak, alanında uzman hukukçulardan oluşturulan vergi hukuku departmanımız, müvekkillere teknik, kapsamlı ve doğru hizmeti en kısa sürede verme amacıyla hareket ederek müvekkil memnuniyetini sağlamaktadır.

 • Enerji Hukuku

  Enerji piyasasındaki serbestleşme ve gelişen teknolojiler yatırımcılara her gün yeni fırsatlar sunmaktadır. Serbest piyasa kurallarının giderek hâkim olduğu bu piyasada halen tam anlamıyla gelişmiş hukuki bir alt yapının bulunmaması, ciddi yatırım niyeti taşıyan yatırımcılar için büyük risk anlamına gelmektedir. Hali hazırda sektörde faaliyet gösteren yerel ve uluslar arası şirketlere danışmanlık hizmeti veren Ç&Ç Hukuk Bürosu nitelikli ve tecrübeli kadrosu ile bu riski en aza indirmektedir.

  Büromuzun Enerji Hukuku alanında verdiği hizmetlerin bazıları şunlardır:
  Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına ve alım/satımına ilişkin yasal mevzuat süreç takipleri
  EPDK nezdinde yürütülen lisans başvuruları ve diğer süreç takipleri
  Elektrik ticaretine ilişkin yapılan alım/satım, kapasite devri sözleşmeleri,
  Enerji piyasasındaki haksız rekabete ilişkin anlaşmazlıkların çözümü;
  Petrol piyasasındaki bayilik sözleşmeleri ve anlaşmazlıklar;
  Enerji ekipmanlarına ilişkin alım/satım sözleşmeleri;
  Enerji projelerinin finansmanı;
  Yenilenebilir enerji üretimi ve ticaretine ilişkin sözleşme ve anlaşmazlıklar;
  İmtiyaz sözleşmeleri;
  Vergi dağıtım sözleşmeleri;
  Enerji piyasasındaki uluslar arası uyuşmazlıklar

  Ç&Ç Hukuk Bürosu sadece uyuşmazlık hallerinde değil, enerji piyasasındaki gelişmelerden ve yeni yatırım imkânlarından haberdar olmak, değişen mevzuatın getirdiği yeni şartlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ulusal ve uluslar arası tüzel kişilere de danışmalık hizmeti vermektedir.

 • Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

  Ç&Ç Hukuk Bürosu; hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gerekli olan çözümleri sunar. Büromuz her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslar arası boyutta takibi konusunda hizmet vermektedir.

  Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanlarında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere Büromuzun uzmanlık alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

 • İcra ve İflas Hukuku

  Hukuk uygulamalarının ve neredeyse her tür davanın nihai şeklinin İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendirdiği tartışmasız bir gerçektir. Avukatlarımızı destekleyen zengin stajyer ve takip elemanlarından oluşan kadrosuyla araştırmacı ve dinamik icra departmanımız, gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir. İcra departmanımız tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi
  Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz
  Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme
  İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları,
  Hacizli veya rehinli menkul ve ya gayrimenkul satışı
  İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
  İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması
  Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma İcra ceza davaları

 • Bankacılık ve Finans Hukuku

  Ç&Ç Hukuk Bürosu olarak; banka ve diğer finansal kurumların organizasyon ve operasyonları kapsamında karşılaştıkları her türlü hukuki meselenin çözümü konusunda, müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik geniş bir yelpazede hukuksal danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  Ayrıca Büromuz, sürekli yenilenen ve gelişmekte olan bankacılık ve finans mevzuatının takibi ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiliklerin bu düzenlemelere uyumunun sağlanması konusunda ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde her türlü izin, işlem ve bildirim konularında da hukuki destek sağlamaktadır.

 • Birleşme ve Devralmalar

  Ç&Ç Hukuk Bürosu; ulusal ve uluslar arası yatırımcılara şirket satın almaları ve birleşmeleri konularında çeşitli hizmetler sağlamaktadır. M&A konularında avukatlarımız, müvekkillerimizin finansal, stratejik, operasyonel ve diğer hedeflerini analiz ettikten sonra ihtiyaç duydukları hukuki desteği kendilerine sunmaya gayret göstermektedirler.

  Büromuzun birleşme ve devralmalar konusunda verdiği hizmetlerden bazıları;
  Varlık satışı
  Hisse ve pay satışı
  Tersine hisse işlemleri
  Ön alım hakkı kullanımları,
  Satış vaadi işlemleri ve opsiyonların kullanılması
  Kaldıraçlı hisse alımı işlemleri
  Çalışan hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler,
  Melek ve girişim sermayesi yatırımları
  Stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler.
  Ayrıca müvekkillerimize sermaye yatırımı kabulü, borçlandırma ve tahvil işlemleri ile finansman desteği sağlanması gibi konularında da hizmetler sunmaktayız.

 • Tüketici Hukuku

  Ç&Ç Hukuk Bürosu; hem ürün ve hizmet üreten ya da pazarlayan işletmelere hem de bizzat tüketicilere özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında çeşitli hizmetler vermektedir.

  Büromuzun Tüketici Hukukuna ilişkin verdiği hizmetler bazıları şunlardır;
  İşletmelere yüklenen standartlar ve tüketiciyi korumaya yönelik mevzuata uyum,
  Müşteri ilişkileri,
  Tip sözleşmeler,
  Abonelik sistemleri ve garanti taahhütleri,
  Bakım ve destek ağları,
  Bayilik ve distribütörlük ilişkileri,
  Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi,
  Uyuşmazlıkların çözümü
  Büromuz tüketicilere ise muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 • Miras Hukuku

  Ölüm sonrası varlıkların (tereke) mirasçılar arasında en adil bir şekilde ve sorunsuz paylaştırılması konusu çoğu zaman ötelenen ancak insan hayatında önemli bir yeri olması gereken bir konudur.

  Ülkemizde murisler arasında miras haklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların sayısı diğer medeni ülkeler ile karşılaştırıldığına çok yüksek orandadır. Müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu), aynı mülkiyet tipi üzerinde kullanım bedeli talepleri (ecri misil), medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, vasiyetname düzenlenmemesi, varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla planlama yapılmaması, veraset ve intikal vergileri, işlem harçları, tebliğ zorlukları, vefat etmiş murisler, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları, tasarrufların iptali davaları, kamunun özellikle gayrimenkuller üzerinde düzenleyici görevlerine aksamalar ve belirleyici etkilerinin yoğunluğu (tapusuz, kaçak, orman arazileri üzerinde bulunan varlıklar) gibi konular mirasın ülkemizde bir hukuki bir sorun olmasına sebebiyet vermektedir.

  Büromuza bağlı çalışan avukatlarımız;
  Varlık planlaması,
  Vakıf tesis edilmesi,
  Yerli ya da yabancı fonların kurulması,
  Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi,
  Mirasın reddi,
  Tasarrufların iptali,
  Tereke tespiti,
  İzale-i şüyuu,
  Ecri misil
  ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

  1995 yılı, sınai mülkiyet hukuku açısından ülkemiz için bu alandaki mevzuatta önemli reformların gerçekleştirildiği yıldır. Avrupa birliği hukuku ve konuya ilişkin taraf olunan uluslar arası antlaşma hükümleri de dikkate alınarak 1995 ve izleyen yıllarda fikri ve sınai mülkiyet mevzuatında önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; sınaî mülkiyet haklarının korunması için patent haklarının korunması, endüstriyel tasarımların korunması, coğrafi işaretlerin korunması, markaların korunması ve ilaçların patent kapsamına alınması gibi bir dizi düzenleme kanun hükmünde kararnameler ile yürürlüğe sokulmuştur.

  Ç&Ç Hukuk Bürosunun, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır;

  Patent/faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımların tescili için ön araştırmanın yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunu sürecinin takibi ve ortaya çıkan sorunlarda hukuki destek verilmesi
  Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında lisans ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
  Koruma altına alınan marka, patent, endüstriyel tasarım vb hakların ihlali durumunda hak sahibi müvekkil adına ilgili mercilerde toplatma ve faillerin cezalandırılmasına yönelik olarak ihtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde dava sürecinin başlatılması ve takibi.

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  İşveren ile çalışan arasındaki ilişkileri, çalışma koşullarını düzenleyen, ülkemizde 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu ile Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kanun ile ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) ve Avrupa Birliği normlarına uygun değişiklikler yapılmış ve çalışma ilişkileri toplumsal gelişmeye paralel olarak günümüzün modern anlayışı çerçevesinde yeniden tanımlanmıştır. Yeni kanun ile çalışma ilişkilerini geleneksel bir anlayış içerisinde sürdürme imkanı ortadan kalkmış, çalışanlar ile ilgili her bir işlemin işvereni bağlayan hukuki zorunluluğu getirilmiştir. Özellikle elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanması gereken zorunlulukların sayısı artmıştır. asına yönelik olarak ihtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde dava sürecinin başlatılması ve takibi.

  Ç&Ç Hukuk Bürosu; iş güvenliği hususunda uzun yıllar kamu kurumunda çalışmış deneyimli danışmanlarımızın da desteğini de alarak, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili müvekkillerine sunduğu avukatlık hizmetlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  İş ve sosyal sigortalar hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili genel hukuki danışmanlık
  İş sözleşmelerinin ve anlaşmalarının hazırlanması
  Müvekkillerimizin iş hukuku ile ilgili leh ve aleyhindeki davaların takip edilmesi
  İstihdamın dışsallaştırılmasının ve işveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık
  İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına anlaşma veya dava yoluyla çözülmesi
  İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması
  İş akdinin feshi, izin, ücret, işten ayrılma, işe iadeye ilişkin davalar takibi
  Personel istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Gayrimenkul Hukuku

  Ç&Ç Hukuk Bürosu olarak; müvekkillerimize gayrimenkul sektöründe proje gelişimi, kiralama, satım, finansal kiralama, satın alma, mülkiyetin devri ve yönetimi, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi konularındaki bütün prosedür işlemlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

  Sunulabilecek iş ve hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
  Arsa, Arazi Tapu Tescil İşlemleri
  Finansal Kiralama Sözleşmeleri
  Değerleme (Durum Tespit) Çalışmaları
  Satın Alma, Satım Sözleşmeleri
  Gayrimenkulün tüm düzenlemelere göre tetkiki
  Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi
  Yeni gelişen düzenlemelerin sürekli ve hızlı bir şekilde takibi ile müvekkillerin bilgilendirilmesi.

 • Taşımacılık Hukuku

  Ç&Ç Hukuk Bürosu olarak; Taşımacılık Hukuku alanında da müvekkillerimize hukuki destekte bulunmaktayız. Hizmetlerimizden bazıları:

  Uluslararası Taşımacılık
  Karayolu, demiryolu, havayolu, deniz taşımacılığı
  Kargo taşıması esnasında meydana gelen zararlar ve sözleşmeye dayanan hak iddiaları, ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi zararlar ile gecikmeden kaynaklanan muayyen sonuçları
  Kartel ve tipik taşımacılık

 • İnternet Hukuku

  Büromuz, internet yayıncılığı, elektronik ticaret, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı, kişilik hakları ihlalleri ve benzeri çok çeşitli konularda ülkemizde yeni gelişen internet hukuku çerçevesinde avukatlık ve danışmalık hizmeti vermektedir. Büromuz İnternet Hukuku alanında;

  İnternet üzerinde yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması,

  Sistem güvenliği,
  Mesafeli alım-satım sözleşmeleri,
  Abonelik sistemleri,
  Kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyitler,
  Reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği,
  Kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking),
  Alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri, erişim engelleme kararları,
  Alt yapı hizmetleri ve standartları
  ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunmaktadır.